Thittam irandu review - Review: Thittam Irandu

Irandu review thittam 'Thittam Irandu'

Irandu review thittam Thittam Irandu,

Movie Review

Irandu review thittam Vignesh Karthik’s

Irandu review thittam Thittam Irandu

Thittam Irandu Review

Irandu review thittam 'Thittam Irandu'

Thittam Irandu (aka) Thitam Irandu review

Irandu review thittam Thittam Irandu

Irandu review thittam முதல் பார்வை:

Irandu review thittam ‎‘Thittam Irandu’

முதல் பார்வை: திட்டம் இரண்டு

Irandu review thittam Thittam Irandu

Irandu review thittam Thittam Irandu

Thittam Irandu Tamil Movie Review, Rating and Verdict

Thittam Irandu (aka) Thitam Irandu review

If only Vignesh had focused on each character and the story's depth, the film would have done a much better job.

  • It is an absolute weekend binge-watch but requires patience.

  • Not to forget, the strong message added towards the end, which needs to be appreciated.
2022 blog.mizukinana.jp